Эмийн бүртгэл

Sample image

Глобал


Мэдээ долоо
Долоо хоногийн мэдээ PDF Хэвлэх И-мэйл

2016 оны 7 хоногийн мэдээ

2017 оны 7 хоногийн мэдээ

1 сар

2 сар

3 сар

4 сар

5 сар


ЭМГ-ын 1 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 1 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 1 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 1 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 2 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 2 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 2 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 2 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 3-р сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 3-р сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 3-р сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 3-р сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 4-р сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 4-р сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 4-р сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 4-р сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 5-р сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 5-р сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 5-р сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 5-р сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 6-р сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 6-р сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 6-р сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 6-р сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 7-р сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 7-р сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 7-р сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 7-р сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 8-р сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 8-р сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 8-р сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 8-р сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 9-р сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 9-р сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 9-р сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 9-р сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 10-р сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 10-р сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 10-р сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 10-р сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 11-р сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 11-р сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 11-р сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 11-р сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 12-р сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 12-р сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 12-р сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 12-р сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

2015 оны 7 хоногийн мэдээ

ЭМГ-ын 1 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 1 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 1 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 1 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 2 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 2 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 2 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 2 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 3 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 3 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 3 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 3 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 4 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 4 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 4 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 4 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 5 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 5 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 5 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 5 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 5 сарын 5 дэх 7 хоногийн хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 6 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 6 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 6 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 6 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 7 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 7 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 7 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 7 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 8 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 8 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 8 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 8 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 9 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 9 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 9 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 9 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 10 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 10 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 10 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 10 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 11 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 11 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 11 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 11 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 12 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 12 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 12 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 12 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

2014 оны 7 хоногийн мэдээ

ЭМГ-ын 1 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 1 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 1 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 1 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 2 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 2 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 2 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 2 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 3 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 3 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 3 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 3 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 4 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 4 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 4 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 4 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 5 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 5 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 5 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 5 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 5 сарын 5 дэх 7 хоногийн хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 6 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 6 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 6 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 6 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 7 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 7 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 7 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 7 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 8 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 8 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 8 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 8 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 9 сарын 1 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 9 сарын 2 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 9 сарын 3 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

ЭМГ-ын 9 сарын 4 дэх 7 хоногт хийсэн ажлын мэдээлэл

 

 

 
Мэдээ долоо PDF Хэвлэх И-мэйл
Бичсэн Administrator   
2013 оны 4-р сарын 18, Пүрэв гариг, 04:20

Хариуцлага, хяналтыг сайжруулах жил сэдэвт Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын удирдах ажилтны зөвлөгөөн боллоо

Аймгийн Эрүүл мэндийн салбарын 2013 оны удирдах ажилтаны зөвлөгөөн Хариуцлага, хяналтыг сайжруулах жил сэдвийн хүрээнд болж өнгөрлөө. Дундговь аймагт эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлдэг анхдагч болон хоёрдогч шатлалын 21 эмнэлэг, эрүүл мэндийн төвүүдийн удирдах ажилтнууд оролцсон тус зөвлөгөөнөөр Эрүүл мэндийн яамнаас 2013 оныг Хариуцлага, хяналтыг сайжруулах жил болгон зарласантай холбогдуулан аймаг орон нутагт 2013 онд хийх ажлуудыг хэлэлцэн баталлаа. Мөн Эрүүл мэндийн газрын дарга бүх эрүүл мэндийн байгууллагын дарга нартай Амлалт, хариуцлагыг гэрээ байгууллаа.

Сүүлд шинэчлэгдсэн: 2013 оны 5-р сарын 21, Мягмар гариг, 05:05
Дэлгэрэнгүй...