Эмийн бүртгэл

Sample image

Глобал


ТАНИЛЦУУЛГА PDF Хэвлэх И-мэйл

Аймгийн Эрүүл мэндийн газар нь Засгийн газар болон аймгийн Засаг даргын үйл ажиллагааны хүрээнд эрүүл мэндийн асуудлаар гаргасан бодлого шийдвэрийг орон нутгийн түвшинд хэрэгжүүлэх зохицуулах хянах үүрэгтэй ажилладаг ба Аймгийн НЭ, Зооноз өвчин судлалын төв, УАУТ, 2 сум дундын эмнэлэг, 13 сумын эрүүл мэндийн төв 2 өрхийн эрүүл мэндийн төв, 15 сумын эмийн эргэлтийн сан харьяалагдан аймгийнхаа нийт 45,9 мянган хүн амд эрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээ үзүүлж байна.

Эрүүл мэндийн газар íü Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàéäûí 2010 îíû 405 äугаар òóøààë, Àéìãèéí Çàñàã äàðãûí 2011 îíû А/284 тоот çàõèðàìæ, Эрүүл мэндийн газрын даргын 2011 оны А/65 дугаар тушаалын дагуу Эрүүл мэндийн газрын бүтэц орон тоонд ººð÷ëºëò õèéæ, Нийгмийн эрүүл мэндийн , Эмнэлгийн тусламжийн , Эдийн засаг, удирдлага, мэдээллийн хэлтэс гэсэн 3 хэлтэстэй үйл ажиллагааны зохион байгуулалтанд орж одоог хүртэл ажиллаж байна.