Эмийн бүртгэл

Sample image

Глобал


Тайлан төлөвлөгөө PDF Хэвлэх И-мэйл

ЭМГ-ын 2018 оны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2018 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2018 оны 1-р улирлын төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийг дэмжих жилийн хүрээнд хийгдэх ажлын төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2017 оны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2017 оны 1-р улирлын төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2017оны 2-р улирлын төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2017оны 3-р улирлын төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2017оны 4-р улирлын төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2017 оны тайлан

ЭМГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны 1-р улирлын тайлан

ЭМГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны эхний хагас жилийн тайлан

ЭМГ-ын 2017 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилтийн тайлан /Бүтэн жил/

ЭМГ-ын төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан /Бүтэн жил/

Байгууллагын ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн хэрэгжилт

Дундговь аймшийн Эрүүл мэндийн газраас 2017 онд хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан

Эрүүл мэндийн газрын хууль тогтоомж, тогтоол шийдвэрийн 2017 оны жилийн эцсийн хэрэгжилтийн тайлан

МУ-ын эдийн засаг нийгмийг 2017 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн хэрэгжилт

Эрүүл мэндийн сайд болон Дундговь аймгийн Засаг даргын хамтран ажиллах гэрээний хэрэгжилт

Хэрэглэгчийн үнэлгээний тайлан

ЗГ-ын 2016-2020 оны үйл ажиллагааны хөтөлбөрийн хэрэгжилт

ЭМГ-ын 2016 оны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2016 оны 1-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2016 оны 2-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2016 оны 3-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө


ЭМГ-ын 2016 оны тайлан

ЭМГ-ын 2016 оны 1-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

ЭМГ-ын төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан /2016 оны хагас жил/

Эрүүл мэндийн газрын даргын 2016 оны жилийн эцсийн үр дүнгийн гэрээний биелэлт

Эрүүл мэндийн газрын 2016 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

Дундговь аймгийн Эрүүл мэндийн газрын байгууллагын ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

МУ-ын эдийн засаг нийгмийг хөгжүүлэх үндсэн чиглэлийн биелэлт

Эрүүл мэндийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон Дундговь аймгийн засаг даргын хооронд засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний биелэлт

Эрүүл мэндийн газрын тогтоол шийдвэрийн хэрэгжилтийн тайлан

Аймгийн Эрүүл мэндийн газрын эдийн засаг нийгмийг 2016 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл төлөвлөгөөний хэрэгжилт

МУ-ын ЗГ-ын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн 2016 оны хэрэгжилт

Сэтгэл ханамжийн судалгааг авч, түүний мөрөөр хэрэгжүүлсэн үйл ажиллагааны тайлан

ЭМГ-ын 2015 оны төлөвлөгөө
ЭМГазрын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 1-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 3-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 4-р улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Сахилга, дэг журам үйлчилгээг сайжруулах зарим арга хэмжээний төлөвлөгөө

ЭМГ-ын 2015 оны тайлан

Монгол улсын засгийн газрын үйл ажиллагааны мөрийн хөтөлбөрийн 2015 оны хэрэгжилт

 

Дундговь аймгийн эрүүл мэндийн газарт хэрэгжиж буй тушаал, шийдвэр, албан даалгаврын хэрэгжилт

 

Эрүүл мэндийн газрын 2015 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний хэрэгжилт

 

Дундговь аймгийн эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж буй Үндэсний стратег¿¿äèéí хэрэгжилт

 

Дундговь аймгийн 2015 оны иргэдээс ирүүлсэн,өргөдөл,гомдлын шийдвэрлэлийн байдлын хүснэгтэн тайлан

 

Сэтгэл ханамжийн судалгааг авч, түүний мөрөөр авч хэрэгжүүлсэн ажлын тайлан

 

Дундговь аймгийн 2015 îíûэрүүл мэндийн тусламж үйлчилгээний чанарын үзүүлэлт

 

Эрүүл мэндийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон дундговь аймгийн засаг даргын хооронд засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний биелэлт

 

Дундговь аймгийн эрүүл мэндийн газрын 2014 оны хяналт, шинжилгээ, үнэлгээний гүйцэтгэл сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт

 

Монгол улсын мянганы хөгжлийн зорилтын хэрэгжилт

 

Монгол улсын эдийн засаг, нийгмийг хөгжүүлэхүндсэн чиглэлийн биелэлт

 

Байгууллагын ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

 

Дундговь аймгийн эрүүл мэндийн салбарт хэрэгжиж буй үндэсний хөтөлбөр¿¿äèéí хэрэгжилт

 

Эрүүл мэндийн газрын төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийнгэрээний биелэлтийн тайлан

 

ЭМГазрын төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан /Хагас жил/

Эрүүл мэндийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон Дундговь аймгийн ЗД хооронд ЗГ-ын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний биелэлт /эхний 5 сарын байдлаар

ЭМСпортын сайдын тушаалын хэрэгжилт/

 

2015 оны Бүтээлч ажлын тайлан

Эрүүл мэндийн газрын бүтээлч ажлын тайлан /1-3 сар/

Эрүүл мэндийн газрын бүтээлч ажлын тайлан /4 сар/

Эрүүл мэндийн газрын бүтээлч ажлын тайлан /6 сар/

Эрүүл мэндийн газрын бүтээлч ажлын тайлан /7сар/

Эрүүл мэндийн газрын бүтээлч ажлын тайлан /8 сар/

Эрүүл мэндийн газрын бүтээлч ажлын тайлан /10 сар/

Эрүүл мэндийн газрын бүтээлч ажлын тайлан /11 сар/

 

2014 оны тайлан төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын бүтээлч ажлын мэдээ /4сар/

Эрүүл мэндийн газрын бүтээлч ажлын мэдээ /5сар/

Эрүүл мэндийн газрын бүтээлч ажлын мэдээ /6 сар/

Эрүүл мэндийн газрын бүтээлч ажлын мэдээ /7 сар/

Эрүүл мэндийн газрын бүтээлч ажлын мэдээ /8 сар/

Эрүүл мэндийн газрын бүтээлч ажлын мэдээ /9 сар/

Эрүүл мэндийн газрын бүтээлч ажлын мэдээ /10 сар/

2014 оны үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн төсвийн ерөнхийлөн захирагч болон дундговь аймгийн засаг даргын хооронд засгийн газрын зарим чиг үүргийг орон нутагт төлөөлөн хэрэгжүүлэх талаар байгуулсан гэрээний биелэлт (2014 оны 05 сарын байдлаар)

Эрүүл мэндийн газрын төсвийн шууд захирагчийн үр дүнгийн гэрээний биелэлтийн тайлан/2014 оны хагас жилээр/

 

Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл төлөвлөгөөний 2-р улирлын хэрэгжилт

Аймгийн эдийн засаг нийгмийг 2014 онд хөгжүүлэх үндсэн чиглэл төлөвлөгөөний 3-р улирлын хэрэгжилт

2014 оны 1-р улирлын төлөвлөгөө

2014 оны 1-р улирлын төлөвлөгөөний биелэлт

Эрүүл мэндийн газрын 2014 оны 2 дугаар улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын 2014 оны 3 дóгààр улирлын үйл ажиллагааны төлөвлөгөө

 

2013 оны тайлан төлөвлөгөө

Эрүүл мэндийн газрын 2013 оны ил тод байдлын шалгуур үзүүлэлтийн биелэлт

2013 оны үйл ажиллагааны гүйцэтгэл сайжруулах үйл ажиллагааны төлөвлөгөөний биелэлт